Friesland to Whitinsville » Frisian immigrants to Whitinsville, Massachusetts

Hardrijderij in Amerika (Dec 1902)

From: Hepkema’s courant 21 Jan 1903

Hardrijderij in Amerika.
WHITINSVILLE, WORCHESTER [sic] Co.
Mass., 25 Dec. 1902

De door de ijsclub “Friesland” alhier uitgeschreven hardrijderij behoort weer tot het verleden. 24 flinke rijders namen er aan deel, waaronder een Franschman en een Ier. De uiterste krachten werden ingespannen, vooral door de Friezen, niet zoozeer om het geld, dan wel om Frieslands hardrijderseer hoog te houden. Reeds 5 jaren bestaat onze ijsclub nu en nog nimmer heeft een niet-Fries den prijs in handen gekregen. Wel is een Amerikaan eens met de 2de premie gaan strijken, maar verder hebben ze het niet gebracht.

Ook ditmaal vielen prijs en 1e premie weer ten deel aan Friezen, terwijl een Franschman uit Canada de 2de premie verwierf. De namen der 24 deelnemers volgen hier:


1. Jelle A. de Vries. 2. Jacob Kooistra.
3. Jan Jaarsma. 4. Jan Feenstra.
5. Broer Krul. 6. Otto Feenstra.
7. Wiebe Kortekamp. 8. Horner J. Gallopeij (Franschman).
9. Anne Vellinga. 10. Douwe Westra.
11. Sipke Foppema. 12. Evert Minkema.
13. Siebren Wolseleij. 14. Jotje Krul.
15. Dirk Buma. 16. Auke van Dijk.
17. Pieter Wieringa. 18. Tjalling Buma.
19. Klaas de Vries. 20. Rein Postma.
21. Anne Buma. 22. William Walker (Ier).
23. Rinze Lafleur. 24. Jan van Zanten.

 

In den eersten omloop vielen af de nummers 1. 3. 5. 7. 10. 11 13. 16. 18. 19. 22. 23. In den tweeden omloop 2. 6. 9. 15. 17. 24. In den derden omloop moest Jan Feenstra het opnemen tegen den Franschman en hier ging het niet op een handjeplakken, neen, “dy ‘t de bĂȘste rider is, scil ‘t wol winne” werd er gezegd. De Franschman won den eersten rit; hij was een handbreed voor. Bij den tweeden was Jan Feenstra voor, ook zoowat een handbreed.

Het volk op de bijbaan, meest Franschen en Engelschen, begon al roerig te worden. Want gaarne hadden zij den Franschman zien winnen.

No. 14 verloor het vervolgens tegen 12 en 20 tegen 21. Daarop moesten Feenstra en de Franschman nog eens rijden. Men kon het volk niet meer van de baan keeren, zooveel belangstelling was er.

Voor ‘t oog tegelijk kwamen Franschman en Fries over de eindstreek en de keurmeester noemde het dan ook een kamprit, maar hierover onstond zooveel lawaai, dat onze vorzitter, Otto Feenstra, den rit ten slotte aan den Franschman toewees. Deze moest daarop rijden tegen Evert Minkema, maar op de helft van de baan gaf hij het al op; hij had zich tegen Feenstra te sterk ingespannen. Minkema en Anne Buma reden dus om prijs en premie.

De uitslag was dat Anne Buma den prijs won: 10 dollar en het kampioenschap van Massachusets [sic]; Evert Minkema de 1e premie: 5 dollar, en de Franschman Homer J. Gallopey de 2de premie: 2 dollar.

‘s Avonds werden op feestelijke wijze de prijzen uitgereikt.

JELLE A. de VRIES,
secr. van de ijsclub “Friesland”

Image of “A Friesland skate” from Skating by J. M. Heathcote and C. G. Tebbutt (1892), pg. 25


 

Speed skating in America

The Speed skating contest organized by the Ice club “Friesland” has taken place here. 24 sturdy speed skaters took part in it, including a Frenchman and an Irishman. They did all they could, not only for the money, but mainly to keep the Frisian skating pride in honor. Our Ice club now exists 5 years and never has a non-Fries gotten the 1st prize. An American once won the 2nd bonus, but they did not get further than that.

Once again the prize and 1st bonus was for a Frisian, and a Frenchman from Canada earned the 2nd bonus.
The names of the 24 participants follow:

(see above)

In the first rotation the numbers 1. 3. 5. 7. 10. 11 13. 16. 18. 19. 22. 23 dropped out. In the 2nd rotation 2. 6. 9. 15. 17. 24. In the 3rd rotation Jan Feenstra was up against the Frenchman and it was an equal fight, no “dy ‘t de beste rider is, scil ‘t wol winne” (who is the best rider, shall probably win) was said. The Frenchman won the first run; he was just in front. In the second Jan Feenstra, was also a hand’s width.

The crowd on the sideline, mostly French and English, were getting restless. They would like to see the Frenchman win.

Nr. 14 lost to nr. 12 and 20 against 21. Finally Feenstra and the Frenchman had to compete again. They could not turn the people away from the track, so many people had gathered.

It looked as if both the Frisian and the Frenchman crossed the finish equally and the judge called it undecided, but so much noise arose, that our chairman, Otto Feenstra, finally awared it to the Frenchman. Then the Frenchman had to beat Evert Minkema, but halfway he gave up, because of exhaustion. Minkema and Anne Buma were in the Final then for the 1st prize and the bonus.

The result was that Anne Buma won the 1st prize: 10 dollars and the Championship of Massachusetts; Evert Minkema the 1st bonus: 5 dollars, and the Frenchman, Homer J Gallopey the 2nd bonus: 2 dollars.

In the evening, the awards were presented in a festive manner.

Jelle A. de Vries
Secr. of the Ice club “Friesland”

 
Translations provided by Henk Smidtman.